Howler's Photo's & WOM's (Word of Mouth)

If you have a “howling” photo or story you would like to share we would be delighted to add it to our gallery.

Winners of the Annual Safety Awards            (click button below to view awards photo album)
no naked flame near combustable gases


Copyright

Większość fotografii i grafik znajdujących się w serwisie stanowi dorobek zazwyczaj bezimiennych osób, które zrobiły zdjęcie, fotomontaż.Most of the photographs and graphics appearing on this site are usually the achievements of nameless people who have made a photo montage. Wszystkie prawa pozostawione są ich autorom my jedynie propagujemy dobrą fotografię i grafikę. All rights are left to their authors we only propagate the good photography and graphics. W przypadkach gdy znamy autorów lub mamy z nimi kontakt zawsze wskazujemy źródło skąd one zostały pobrane i staramy się otrzymać zgodę na publikację. In cases where we know the authors or contact them we always indicate the source whence they were taken and we try to get permission to publish.

By making every effort to put photographs and graphics satisfied the rights of copyright holders, but we also know that there may be situations when this is not - then please contact us - in order to clarify the matter, obtaining consent for publication or removal of the site materials.

If you think that at some point workSAAS have violated copyrights,
please send us:

  1.  Link to the website or other information constituting evidence that the materials in question have limited copyright
  2. Adres do miejsca w serwisie Widelec.org, gdzie te materiały zostały umieszczone, Address to the place on the site where these materials were placed,
  3. Swoje imię, nazwisko, adres i kontakt, Your name, address and contact
  4. Oświadczenie, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i że działasz w dobrej wierze, A statement that mentioned the use of the material is not authorized by the copyright owner, its agent or the law, and that you act in good faith,
  5. Oświadczenie, że wszystkie podane przez ciebie informacje są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem własności intelektualnej albo jesteś uprawniony do jej reprezentowania w imieniu właściciela. Statement that all information given by you is accurate and that you are the intellectual property owner or are authorized to represent it on behalf of the owner.

Jak tylko otrzymamy od ciebie te informacje, podejmiemy szybkie kroki w celu uregulowania tych praw i usuniemy te materiały. As soon as we receive this information from you, we will take quick steps to regulate those rights and remove the copyright materials.